วันที่ 26 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่ชน)  ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM ) โดยให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค เน้นการทำวัคซีนตามกำหนดและต่อเนื่อง การพัฒนาการผลิตและหาตลาดรองรับ พบว่าปัจจุบันเกษตรกรผลิตไก่รุ่นและไก่ชนไม่ทันต่อความต้องการของตลาด โดยราคาไก่อายุประมาณ 2 เดือน จำหน่ายราคาคู่ละ 2,500-3,000บาท ไก่ชนอายุประมาณ 6 เดือนราคาตัวละ 3,500 บาท หากซ้อมดูเชิงราคาจะจำหน่ายที่ราคา 5,000 บาทขึ้นไป

 

 

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพโค ให้คำแนะนำการเลี้ยงโค และการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ตามมาตรา 7 ของพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558   และแนะนำการขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ลงพื้นที่ บ้านคลองวาด หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา รักษาโคป่วยด้วยโรคปากและเท้าเปื่อย ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโค การพ่นยาฆ่าเชื้อโรค การป้องกันและควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น ผลการติดตามเพิ่มเติมไม่พบมีการระบาดของโรคไปยังโคของเกษตรรายอื่น

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ให้คำแนะนำการผสมเทียม โดยสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค และเวลาที่เหมาะสมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปผสมเทียมโค พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคระบาด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ณ บ้านเนินพิชัย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยนายอุทิศ ศรีเลย  ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ วัดเนินพิชัย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ได้ประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้ขึ้นทะเบียนสุนัข แมว และนำไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามกำหนดนัดหมายของเทศบาลตำบลท่าช้าง และแจ้งให้เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนปี 2563