วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลลา ของเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวนแพะในฟาร์ม 53 ตัว พร้อมทั้งตรวจแนะนำการขอรับรองฟาร์มที่มีระบบการเลี้ยงและป้องกันโรคที่เหมาะสม และขอรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาต่อไป

 

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ เจาะเลือดแพะฟาร์มแพะของเกษตรกร ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  เพื่อทดสอบโรคบรูเซลล่า จำนวน 19 ตัว และหากผลเป็นลบจะได้ขอต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่า ระดับ A ต่อไป

 

 

วันที่ 12  มิถุนายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5  ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  ถวายในหลวง  อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา  โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการ ศพก.(เครือข่าย) การเลี้ยงแพะ ปี 2562 ของเกษตรกร ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ อบต.แม่ทอม ติดตามการจัดส่งนม ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของผู้ประกอบการการ ในพื้นที่ อบต.แม่ทอม ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดนารังนก 2.โรงเรียนบ้านหนองม่วง และ 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ทอม ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการส่งนมครบทั้ง 3 แห่ง ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำนมพบตรงเกณฑ์ที่กำหนด