วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แก่สุนัข แมว และขึ้นทะเบียนสุนัข แมวของประชาชน ในพื้นที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับอาสาผสมเทียม ดำเนินการช่วยเหลือแม่โคคลอดยาก ซึ่งลูกโคเกิดจากการผสมเทียมของอาสาผสมเทียมอำเภอบางกล่ำ ได้ลูกเพศผู้ จากน้ำเชื้อบราห์มันแดง ของกรมปศุสัตว์ กับแม่พันธุ์พื้นเมือง

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการตรวจฟาร์มไก่เนื้อของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  เพื่อรับรองฟาร์มไก่เนื้อตามมาตรฐานฯของกรมปศุสัตว์

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนสุนัข แมว ของประชาชน ในพื้นที่ ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

 

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอำเภอบางกล่ำ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ เป็นประธาน วาระการประชุมประกอบด้วย สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในอำเภอ การขึ้นทะเบียนสุนัขแมว การจัดซื้อวัคซีนเพื่อใช้ในการรณรงค์ฉีดสัคซีนสุนัขแมวในพื้นที่ การเตรียมพร้อมในการดูแลผู้ถูกสุนัขแมวกัด การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ