วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สนามกีฬาชนโคบางกล่ำ และสนามกีฬาชนไก่บ้านท่าท้อน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมและบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดดินลาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำ มอบเวชภัณฑ์ให้กับผู้เข้ารับบริการด้านปศุสัตว์ มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และเจ้าหน้าที่  ติดตาม ให้คำแนะนำ ดูแลสุขภาพโค ธคก. และเก็บตัวอย่างไก่พื้นเมืองเพื่อเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันโรค แนะนำการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะเนื้อ ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  เกษตรกรเลี้ยงโค 3 ราย เลี้ยงแพะ 2 ราย เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3 ราย รวม 8 ราย จาก 4 หมู่บ้าน

 


วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย การเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 


 

 

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยเจ้าพนักงานสัตวบาล (จนท.ผสมเทียม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ของเกษตรกรในท้องที่บ้านยางงาม ม.10 บ้านป่ายาง ม.9 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และให้คำแนะนำการเลี้ยง การป้องกันโรค ให้บริการผสมเทียมโค และติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมแม่โคเพื่อรับการผสมเทียมในครั้งต่อไป