วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย การเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 


 

 

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และเจ้าหน้าที่  ติดตาม ให้คำแนะนำ ดูแลสุขภาพโค ธคก. และเก็บตัวอย่างไก่พื้นเมืองเพื่อเจาะเลือดตรวจภูมิคุ้มกันโรค แนะนำการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะเนื้อ ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  เกษตรกรเลี้ยงโค 3 ราย เลี้ยงแพะ 2 ราย เลี้ยงไก่พื้นเมือง 3 ราย รวม 8 ราย จาก 4 หมู่บ้าน

 


วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการเกษตรกรปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิท 19 (COVID-19) และลงพื้นที่ตรวจสอบการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่ยื่นขอปรับปรุงและขึ้นทะเบียนใหม่

 


วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ โดยเจ้าพนักงานสัตวบาล (จนท.ผสมเทียม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน ของเกษตรกรในท้องที่บ้านยางงาม ม.10 บ้านป่ายาง ม.9 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา และให้คำแนะนำการเลี้ยง การป้องกันโรค ให้บริการผสมเทียมโค และติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียม พร้อมแนะนำการเตรียมความพร้อมแม่โคเพื่อรับการผสมเทียมในครั้งต่อไป

วันที่ 2 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดในม้า ได้แก่ 1.โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 2.โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า แก่เกษตรกร 4 รายใน 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ม้า 5 ตัว ทุกตัวไม่อาการของโรคฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งแนะนำหากสงสัยม้าแสดงอาการป่วยให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อดำเนการตรวจสอบต่อไป