วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ.วัดมะม่วงหวาน ม.5 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์ ศพก. ของเกษตรกรอำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ไข่เลือดออก ณ ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา