วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่เจาะเลือดแพะของเกษตรกร  ม.8 ต.วัดขนุน  อ.สิงหนคร จ.สงขลา