วันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่เจาะเลือดแพะของเกษตรกร  ม.3 ต.ปากรอ  อ.สิงหนคร จ.สงขลา