วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร เจาะเลือดแพะ (ตรวจโรคบรูเซลโลซิส ) แพะของเกาตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร  2 ราย จำนวนสัตว์  48 ตัว

 


วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์ชันสูตรโรคฯตอนล่าง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ออกหน่วยบริการทำหมัน และฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข-แมว ในวัดป่าขวาง ม.7ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิหงนคร ให้บริการเจาะเลือดไก่ ของเกษตรกร ม.4 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา  ภายใต้โครงการปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

 

วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

 

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา