วันที่ 8 ธันวาคม  2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร นำโดยนายคมกฤช ศิริสวัสดิ์  ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  นายพนม สุวรรณรัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล  ลงพื้นที่  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในโค แก่เกษตรกร อ.สิงหนคร จ.สงขลา