21 ตุลาคม 2565 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์  ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร พร้อมด้วยนายพนม สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร เยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค รายย่อย ให้คำแนะนำ การเลี้ยงการจัดการฟาร์ม การรักษาอาการป่วยเบื้องต้น การป้องกันโรคฯ