วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการความรู้ด้านปศุสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ และเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม