วันที่ 26 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจแนะนำโรงฆ่าสัตว์ปีกพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจของคณะกรรมการแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ในการออกใบอนุญาต กฆ 1 และขอใบรับรอง GMP ในขั้นต่อไป