วันที่ 16 ธันวาคม  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการผสมเทียมโค ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค  ที่ระบาดมากในช่วงหน้าฝน

 

 


 


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอนาหม่อม  แจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ วัดพรหมประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 

 


วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และอาสาปศุสัตว์ ให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ บริการปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายไข่ไก่จากฟาร์มในพื้นที่ ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ณ วัดทุ่งโตนด ม.1 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ให้คำแนะนำการลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ถูกวิธี การดูแลรักษาสัตว์เบื้องต้น และการป้องกันโรคต่างๆ และให้ยาฆ่าเชื้อ เพื่อพ่นทำลายเชื้อโรค เกษตรกรมีความพึ่งพอใจเป็นอย่างมาก  

 


วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming management (GFM) เพื่อยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลางและรายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา