วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และอาสาปศุสัตว์ ให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ บริการปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายไข่ไก่จากฟาร์มในพื้นที่ ราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ณ วัดทุ่งโตนด ม.1 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming management (GFM) เพื่อยกระดับและผลักดันให้ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดกลางและรายย่อยให้เป็นฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอนาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

 


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค และไข้หวัดนก  ณ สนามชนโคและสนามไก่ชน ม.6 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และอาสาปศุสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในวัดทุ่งโตนด ม.1 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 

 


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและสร้างเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และติดตาม ตรวจเยี่ยมเกษตรกร  ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศพก.)ของเกษตรกร ม.6 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา