วันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ประชุม ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงโค ม.2 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา ให้คำแนะนำ ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม  ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.นาหม่อม  พร้อมแจกยาถ่ายพยาธิและแคลเซียม ให้แก่เกษตรกรที่มาประชุม

 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) โดยมีนายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอนาหม่อม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ของนายประพันธ์  แซ่เตี้ยว ม.6 ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการคลินิกปศุสัตว์ ภายใต้โครงอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ให้คำปรึกษา แนะนำการเลี้ยงสัตว์  และมีบริการขายไข่ไก่จากฟาร์ม ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  ร่วมกับ อบต.ทุ่งขมิ้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว  หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 18 เมษายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม ติดตามการเลี้ยงสัตว์ พร้อมปักป้าย เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) อำเภอนาหม่อม  ม.2 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา กิจกรรมเลี้ยงเป็ดไข่