วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) แก่เกษตรกรเลี้ยงโค ในพื้นที่ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) และให้คำแนะนำการรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น

 


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค  ณ พื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค 

 

 


วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสนิท หนูแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล และนายอนันต์  ไชยสุวรรณ อาสาผสมเทียม ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกรที่เลี้ยงโค พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค     

 


 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม เจาะเลือดไก่พื้นเมือง เพื่อหาภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและปรึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ณ หมู่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา