วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไป ที่เกษตรกรยืมเพื่อผลิตจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดำเนินการเจาะเลือด ประทับตราหมายเลข 1 และฝังไมโครชิพ

 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการขออนุญาตขายอาหารสัตว์ การต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ แก่ร้านค้าที่ประกอบการขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุ และกับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ยังไม่ขอรับใบอนุญาต

 

 

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมสงขลาฉีดวัคซินป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยล่วงหน้าให้แก่โค-กระบือใน พื้นที่ตำบลบ้านขาว ตำบลตะเครียะ ตำบลระโนด เพื่อสร้างความคุ้มโรคก่อนจะถึงช่วงน้ำท่วมในหน้ามรสุมที่กำลังจะมาถึง

 

 

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ฉีดวัคซินป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ในพื้นที่เสี่ยง ตำบลวัดสน ตำบลพังยาง ตำบลท่าบอน และตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการเลี้ยงโคเนื้อ พร้อมรับ มอบโค กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะยืม โค 2 ตัว เกษตรกร 2 ราย  กระบือ 4 ตัว เกษตรกร 3 ราย