วันนี้ 7 มกราคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันของโรคปากและเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ประจำรอบรณรงค์ 1/2564 พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวนโค 6 ตัว โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

 


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์  ( FMD )  ในพื้นที่ หมู่ 5 และ 6  ตำบลทุ่งหวัง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เกษตรกร 38 ราย จำนวนสัตว์ 120 ตัว  ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

 


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษบ้า ในสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ในพื้นที่ ม.6 และ ม.7 ต.ทุ่งหวัง อำเภอเมือง จ.สงขลา โดยมีชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 


 

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารโคกระบือตามพระราชดำริ ฯปี 2563 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 ราย แยกเป็นตำบลเกาะแต้ว 4 ราย ทุ่งหวัง 2 ราย พะวง 1 ราย  สุขภาพโคดังกล่าว แข็งแรงสมบูรณ์ดี และฉีดวัคซีนให้โคทุกตัวแล้ว

 


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วย นายกษิดิศ ทิตยสีแสง ปศุสัตวอำเภอสิงหนคร ปฎิบัติงานสำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา นายเบญจรงค  แกวกัน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา  และนายอภิณัฐ  มะกรวัฒนะ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา ตรวจสอบกรณี มีผู้แจ้งขอความช่วยเหลือหมาพิการ  ณ หมู่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบสุนัข 1 ตัว อายุ 13-14 ป เคยไดรับอุบัติเหตุรถชน ทำใหขาหลังพิการทั้งสองขาง เจาของไดพาไปรักษาจนอาการดีขี้น สามารถเคลื่อนที่ไปกินน้ำและอาหารเองได ซึ่งเจาของไดจัดหาน้ำและอาหารไวให โดยรวมแลว พบวาเจาของดูแลสุนัขเป็นอย่างดี