วันที่ 6 - 9 กันยายน 2564  นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโคในโครงการธนาคารโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (7 ราย ปี 2563) จำนวนทั้งหมด 6 ราย 6 ตัว ขณะนี้มีโคตั้งท้องแล้ว จำนวน 5 ตัว อีก 1 ตัว รอการผสม สุขภาพแข็งแรงดีทุกตัว

 

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (ปากและเท้าเปื่อย ) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตกร 50 ราย จำนวนสัตว์ 336 ตัว ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร  และผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

 วันนี้ที่ 5 มีนาคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริฯ ปี 2563 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 ราย (ตำบลเกาะแต้ว 4 ราย ตำบลทุ่งหวัง
2 ราย และตำบลพะวง 1 ราย ) ได้ตรวจสุขภาพโค พร้อมกับมอบเวชภัณฑ์และแร่ธาตุให้เกษตรกร ผลการตรวจสุขภาพโคแข็งแรงสมบูรณ์ดี

 


วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายไชยา ปัญญามงตล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามรพระราชดำริ  พร้อมมอบ เวชภัณฑ์ ยาปฏิชีวนะ แร่ธาตุก้อน และได้ตรวจสุขภาพโคของเกษตรกร ณ ม.2 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลาวันที่ 20 มกราคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่ติดตามโครงการธนาคารโค- กระบือ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลพะวง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแต้ว และหมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่ได้รับโคในโครงการจำนวนทั้งหมด 7 ราย จากการลงพื้นที่ติดตามพบว่าโคทั้งหมดมีสุขภาพที่ดี