วันที่ 8 เมษายน  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเทศบาลตำบลทุ่งลาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 52 ตัว เป็นสุนัข 39 ตัว (เพศเมีย 28 ตัว เพศผู้ 11 ตัว ) และแมวเพศเมีย 13 ตัว

 


วันที่ 3 เมษายน 2563 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดในม้า เกษตรกร 4 ราย ม้าเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 10 ตัว ผลการตรวจเยี่ยม ไม่พบสัตว์ป่วยหรือมีอาการผิดปกติ  พร้อมทั้งเน้นย้ำหากพบม้ามีอาการป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

 


 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับ ประมงอำเภอคลองหอยโข่ง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ตรวจเยี่ยมติดตามศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ ของเกษตรกร ม.7 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 


วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการด้านปศุสัตว์ ณ วัดโคกกอ ม. 2 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา มีผู้สนเข้าเข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์ 98 ราย ได้ให้บริการเอกสารคู่มือการเลียงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้เข้ารับบริการ