วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำเภอคลองหอยโข่ง 2 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพิธิ์   โรงเรียนวัดโคกม่วง ไม่พบปัญหาในการดำเนินการ เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน นมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพนม ต่อไป

 

วันที่ 29 ตุลาคม2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อคอกโคเนื้อ ในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 9 จุด เพื่อป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

 

 

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน จัดทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร บรมมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พัฒนาปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวัน รักต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ.อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อสถานที่เลี้ยงไก่ สนามชนไก่ของกับเกษตรกร ต.คลองหอยโข่ง ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เกษตรกรรับบริการ 10 ราย

 

 

วันที่ 16 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ติดตามประเมินกลุ่มเลี้ยงโค "โครงการหมู่บ้านโคเนื้อบ้านทุ่งลาน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มโค จำนวน 35 คน