วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลโคกม่วง และด่านกักกันสัตว์สงขลา ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่วัดปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งหมด 14 ตัว

 


วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันโรคลัมปี-สกินในโคหมู่ที่ 6  ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปี-สกินให้กับเกษตรกร

 


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงแพะโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ ให้คำแนะนำการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพแพะ เนื่องจากมีอาการป่วยจากตกร่องพื้นคอกทำให้ขาด้านซ้ายไม่สามารถยืนได้และทำได้ทำการรักษาเบื้องต้น แต่แพะมีอาการคงที่ ต้องทำการเอ็กเรย์เพื่อประกอบในการรักษาและได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน

 


วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี-สกินแก่โคของเกษตรกร ตำบลคลองหลา และตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พร้อมพ่นยากันแมลงบริเวณคอกที่อาจเป็นพาหะที่จะทำให้เกิดโรค และแนะนำการป้องกันการเกิดโรคลัมปี-สกินแก่เกษตรกร

 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2561 และ2563 พร้อมได้มอบเวชภัฑณ์ยาให้กับเกษตรกรไว้ใช้สัตว์ที่เลี้ยง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา