วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตร (เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2561 และ2563 พร้อมได้มอบเวชภัฑณ์ยาให้กับเกษตรกรไว้ใช้สัตว์ที่เลี้ยง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

  

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันโรคและควบคุมโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร (ASF)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ราย

 


วันที่ 8 เมษายน  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเทศบาลตำบลทุ่งลาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วัดปรางแก้ว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 52 ตัว เป็นสุนัข 39 ตัว (เพศเมีย 28 ตัว เพศผู้ 11 ตัว ) และแมวเพศเมีย 13 ตัว

 


วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ฉีดวัคซีนป้องโรคปากและเท้าเปื่อย ให้โค ของเกษตรกรตำบลคลองหอยโข่ง รวม 279 ตัว 47 ราย ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองหอยโข่ง ประสานเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมารับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เพื่อป้องกันโรคระบาดต่อไป

 


วันที่ 3 เมษายน 2563 นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพและการป้องกันโรคระบาดในม้า เกษตรกร 4 ราย ม้าเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 10 ตัว ผลการตรวจเยี่ยม ไม่พบสัตว์ป่วยหรือมีอาการผิดปกติ  พร้อมทั้งเน้นย้ำหากพบม้ามีอาการป่วยหรือมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป