วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ  ให้บริการผสมเทียมโค ให้คำแนะนำการสังเกตอาการเป็นสัดของแม่โค และเวลาที่เหมาะสมในการแจ้งเจ้าหน้าที่ไปผสมเทียม ติดตามลูกโคเกิดจากการผสมเทียม แนะนำการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคระบาด และแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่ทอม ตำบลบางกล่ำ และตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา