วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง เจาะเลือดแพะ ทดสอบโรคบลูเซลโลซีสของเกษตรกร ม.9 ต.รัตภูมิ และ ม.1 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา

 

 

วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนบริเวณจุดเกิดโรค ม.3  ต.บางเหรียง  อ.ควนเนียง จ.สงขลา

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อบ่อนซ้อมไก่ ต.รัตภูมิ ต.ควนโส และ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ให้บริการทำหมันสุนัข แมว พื้นที่ ม.1ต.ควนโส  อ.ควนเนียง จ.สงขลา

 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยแก่โคของเกษตรกร ม.5 ต.บางเหรียง   อ.ควนเนียง จ.สงขลา