วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง  ให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ ของเกษตรกร  หมู่ที่ 6 ตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับประมงอำเภอควนเนียง ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 4 ร้าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำการต่ออายุ และการปฏิบัติตามหลักการดำเนินการที่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมกับดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ม.1 ต.บางเหรียง และ ม.6. ต.รัตภูมิ  จ.สงขลา รวมแพะทั้งหมด 13 ตัว

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสวนออก ให้คำแนะนำการป้องกันโรค การเลี้ยงสัตว์ ณ ศาลาประชาคมบ้านสวนออก ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์  แร่ธาตุก้อน ยาถ่ายพยาธิ ให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง เจาะเลือดแพะ ทดสอบโรคบลูเซลโลซีสของเกษตรกร ม.9 ต.รัตภูมิ และ ม.1 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา