วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสวนออก ให้คำแนะนำการป้องกันโรค การเลี้ยงสัตว์ ณ ศาลาประชาคมบ้านสวนออก ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์  แร่ธาตุก้อน ยาถ่ายพยาธิ ให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค

 

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมกับดูแลสุขภาพสัตว์และมอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร ม.1 ต.บางเหรียง และ ม.6. ต.รัตภูมิ  จ.สงขลา รวมแพะทั้งหมด 13 ตัว

 

วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนบริเวณจุดเกิดโรค ม.3  ต.บางเหรียง  อ.ควนเนียง จ.สงขลา

 

 

วันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง เจาะเลือดแพะ ทดสอบโรคบลูเซลโลซีสของเกษตรกร ม.9 ต.รัตภูมิ และ ม.1 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา

 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ให้บริการทำหมันสุนัข แมว พื้นที่ ม.1ต.ควนโส  อ.ควนเนียง จ.สงขลา