วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายอุทิศ  ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพโคในช่วงฤดูฝน การถ่ายพยาธิโค และการป้องกันโรคระบาดที่สำคัญ เกษตรกร 3 ราย จำนวนโค 34 ตัว สถานการณ์ปริมาณน้ำในพื้นที่หลังฝนตกหนักอยู่ในสภาวะปกติ

 


วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ยาฆ่าแมลง ในโค. กระบือ เพื่อรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมบี สกีน ในพื้นที่อำเภอควนเนียง จำนวน 5 ฟาร์ม พร้อมประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังโรคและการนำสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่จากต่างพื้นที่

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับประมงอำเภอควนเนียง ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 4 ร้าน ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำการต่ออายุ และการปฏิบัติตามหลักการดำเนินการที่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

 

 

วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง  ให้บริการผสมเทียมโคเนื้อ ของเกษตรกร  หมู่ที่ 6 ตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านสวนออก ให้คำแนะนำการป้องกันโรค การเลี้ยงสัตว์ ณ ศาลาประชาคมบ้านสวนออก ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์  แร่ธาตุก้อน ยาถ่ายพยาธิ ให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค