การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co ordinator) : DLD - C ประจำปีงบประมาณ 2566

1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่


2. รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด


4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด


5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์


6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ