การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co ordinator) : DLD - C รอบ1/2566

1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่


2. รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

- รายงานประชุมครั้งที่ 1

- รายงานประชุมครั้งที่ 2

- รายงานประชุมครั้งที่ 3

- หนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

- หนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 3


4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 1

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 2

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 3


5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์


6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ 1 แผนงาน คือ โครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล