การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co ordinator) : DLD - C รอบ 1/2567

1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่

 

2. รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน 3 แผนงาน รอบ 1/2567 

 

3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

- รายงานประชุมครั้งที่ 1/2567 และ หนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 1 (แจ้งแผน)

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน (ติดตามและสรุปผลงาน) 

- รายงานประชุมครั้งที่ 2/2567 และหนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 2 รอ

- รายงานประชุมครั้งที่ 3/2567 และหนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 3 รอ

4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 1  (แจ้งแผน)

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 2 (ติดตามและสรุปผลงาน) 

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 2 รอ

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 3 รอ

5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ 

 

6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ