การขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co ordinator) : DLD - C ประจำปีงบประมาณ 2566

1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นที่


2. รายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

- รายงานประชุมครั้งที่ 4/2566

- รายงานประชุมครั้งที่ 5/2566

- รายงานประชุมครั้งที่ 6/2566

- รายงานประชุมครั้งที่ 7/2566

- รายงานประชุมครั้งที่ 8/2566

- รายงานประชุมครั้งที่ 9/2566

 - หนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6

 - หนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 7  

- หนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 8

 - หนังสือแจ้งรายงานการประชุมครั้งที่ 9


4. รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 4

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 5

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 6

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 7

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 8

- รุปภาพแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานในการประชุมครั้งที่ 9


5. รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์

 

6. รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ