วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา นายอรุณ ชุมแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข แมว ณ วัดโคกกอ ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 70 ตัว