วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมกับ นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอนาทวี มอบแพะ ธนาคารแพะ สันติสุข จำนวน 80 ตัว ภายใต้โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบเวชภัณฑ์ อาหาร ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ ศาลาทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดประจำตำบล ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรม