วันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการ DLD-C จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และหน่วยงาน ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ ดำเนินการตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ คุมเข้มแหล่งผลิตเนื้อสัตว์ ร้านหมูกระทะ และร้านอาหารอีสาน

    โดยร่วมบูรณาการตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ และร้านหมูกระทะ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 ร้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ว่าเนื้อสัตว์ วัตถุดิบที่นำมาผลิตหมูกระทะ มีแหล่งที่มาถูกต้อง มีการตรวจสอบทั้งด้านสารเคมี และสารตกค้าง มีกระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะตลอดห่วงโซ่การผลิต มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านหมูกระทะ ซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์ภายในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีทั้งหมด 73 ร้าน ผลการตรวจเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสามารถแสดงเอกสารแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ได้ และไม่พบความผิดปกติของเนื้อสัตว์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค