13 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ต้อนรับนายวิวัฒน์  ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  ในการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ ฯ โคนม ณ   ฟาร์มออลซีซั่น ได้ให้ความสนใจในเรื่องแปลงพืชอาหาร เช่น หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วัตถุดิบในการผลิตสูตรอาหารเลี้ยงโคนมในระยะต่างๆ รวมถึงขบวนการคัดแยก แปรรูปมูลโค เพื่อผลิตปุ๋ยบรรจุกระสอบที่มีคุณภาพต่อไป