วันที่ 6 กันยายน 2565 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง และหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลควนเนียง โดยมีนายศุภกิจ พงศ์อักษร นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลควนเนียง ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ  โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลควนเนียง พร้อมครุภัณฑ์ในการชำแหละสุกร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลตำบลควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง ตามที่เทศบาลตำบลควนเนียง  ได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 ผ่านอำเภอควนเนียง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลควนเนียงสำหรับฆ่าสุกร เป็นโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ขนาดกลางและติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ มีอัตรากำลังผลิต 70 - 100 ตัว/วัน