วันที่ 6 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลควนเนียง จัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565 (World Rabies Day 2022) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลควนเนียง ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเนียง นายศุภกิจ พงศ์อักษร นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วม

   โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อปลูกจิตสำนึกและความตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า สร้างความรู้ในกลุ่มผู้เลี้ยงและรักสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยง ตามกฎหมาย และรักสุนัขให้ถูกวิธี มีกิจกรรมการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข 49 ตัว แมว 20 ตัว รวมทั้งสิ้น 69 ตัว