วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอจะนะ มอบพันธุ์ไก่ไข่ และอุปกรณ์การเลี้ยง ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2565
         โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ 8 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยเกษตรกรรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสม พื้นที่ 146 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา และขอรับการสนับสนุนเลี้ยงไก่ไข่ จากกรมปศุสัตว์ จำนวน 20 ราย วงเงินงบประมาณอุดหนุน จำนวน 120,000 บาท เพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่ต่อไป