วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวีระพจน์ เรืองมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา นายหวน ทนงาน เกษตรจังหวัดสงขลา นายกำธร- บุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ-สารสนเทศการปศุสัตว์ นายประชัน ใจประเทือง ปศุสัตว์อำเภอเทพา และเกษตรอำเภอเทพา เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ให้เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา จำนวน 20 แห่ง เกษตรกรจำนวน 200 ราย เพื่อนำไปขยายผลในแปลงผักเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ และเพิ่มรายได้