11

   วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดโครงการ “ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายชัยณรงค์ ศรประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลพะตง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์

    ผลการดำเนินงานการ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ในปี พ.ศ. 2564 มีสุนัขและแมวได้รับวัคซีนทั้งสิ้น 136,572 ตัว จากสุนัขและแมว 157,173 ตัว คิดเป็นร้อยละ 86.89 ของจำนวนประชากรสัตว์ควบคุมทั้งหมด จากการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 140 แห่ง ทำให้ไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน จำนวนตัวอย่างที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลดลง แสดงให้เห็นถึงความ ร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

   จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย และเยี่ยมชมกิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การรักษาพยาบาล การให้ความรู้ คำแนะนำโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสัตว์ที่จะมารับบริการผ่าตัดทำหมันจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และต้องงดน้ำงดอาหารก่อนนำมารับบริการ 6 - 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสำลักอาหารขณะผ่าตัด