วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ จัดประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมยศ ชุนเกษา หัวหน้าฝ่ายโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ณ ห้องประชุม บริษัท ออลซีซันคิงดอม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมติหารือในที่ประชุมทั้งหมด  จะเสนอเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ พิจารณาต่อไป