วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณคลองล่องลม ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF กำจัดผักตบชวา ในแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ควายน้ำเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างจิตสำนึกในทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ(สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา) นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ผู้แทนนายอำเภอระโนด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

           โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการนั่งเรือสำรวจเส้นทางการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรควายน้ำตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดสงขลาได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

         จากนั้น นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ไปยังศูนย์อพยพกระบือ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ติดตามการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีการเลี้ยงกระบือ กว่า 2,000 ตัว ใน 6 หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ได้มอบหญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน ให้แก่นายสมพงศ์ หวานคง ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลบ้านขาว เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือในระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยพิบัติ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี