วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 บูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ด่านกักกันสัตว์สตูล และด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และสัตวแพทย์อาสา ร่วม ออกหน่วยอาสา สัตวแพทย์ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทำหมันสุนัข-แมว ด้อยโอกาส ณ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงืขลา จำนวนรวม 366 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 404 ตัว ประชาชนมารับบริการ 424 ราย