วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.20 น.นายอำพล  พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา​  เกษตรจังหวัดสงขลา  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา   ตัวแทนโยธาจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู  แกล้วทนงค์  สมาชิกสภาจังหวัดสงขลา(อำเภอระโนด)  นายปราโมทย์   แก้วนาม หัวหน้าเขตห้ามล่าสตว์ป่าทะเลน้อย  นายไพโรจน์  ศรีละมุล นายอำเภอระโนด นายนิรันดร์  อุบลสุวรรณ ประมงอำเภอระโนด   นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด นายวรรณรพ  ส่องสว่าง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว  นางณิชกานต์   สันหนู  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านขาว   นายสมพงศ์   หวานคงประธานกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบืออำเภอระโนด  นายไสว  ศรีสุวรรณ  เกษตรกรเลี้ยงกระบือ นายศักดา คงเอียง และเกษตรกรกรเลี้ยงกระบือ  ร่วมประชุม  โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  อนุรักษ์ควายน้ำตำบลบ้านขาว   การจัดการกำจัดจอก  แหน ที่มีจำนวนมากในลำคลองเส้นทางการจัดการท่องเที่ยว  และเป็นสาเหตุที่ทำให้อาหารตามธรรมชาติของควายนำ้ถูกปกคลุม ได้รับความเสียหายและตาย  ทำให้ควายน้ำขาดอาหารตามธรรมชาติมาเป็นระยะเวลานาน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว   พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูสภาพความจริงตามสายน้ำคลองต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนดำเนินการแก้ไขทั้งในระยะสั้น  และระยะยาวต่อไป