วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น  ปศุสัตว์อำเภอจะนะ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดโพรงงู ตำบลท่าหมอไทร อำเภอ ะนะ  จังหวัดสงขลา ผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 21 ตัว แมวเพศผู้ - ตัว แมวเพศเมีย 4 ตัว สรุปรวม 32 ตัว