วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และคณะ ประชุม แนวทางการขอขึ้นทะเบียน(ไข่ครอบ) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และปศุสัตว์สิงหนคร และผู้ประกอบการผลิตไข่ครอบ เข้าร่วมประชุม จำนวน  13 คน เพื่อนำแนวทางการขอขึ้นทะเบียน เข้าที่ประชุมผ่านระบบออนไล์ ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกครั้งหนึ่ง