วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายบุญเกียรติ รักเกตุ  ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ เยี่ยมฟาร์มโคนม ให้คำแนะนำการพัฒนาระบบฟาร์ม การจัดการสุขภาพโคนมในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม  ณ  อภิวัฒน์ฟาร์ม  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจติดตามชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลําดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน  2 แห่ง พร้อมให้คำแนะนำโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 และประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่