1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  และนายคณิต ชาระ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ให้การต้อนรับ นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรทะเลสาบสงขลา (ไข่ครอบแฝดสยาม) ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตการตลาด และให้คำแนะนำการขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไข่ครอบสงขลา