1

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานสัมมนา เรื่อง เลี้ยงสุกรอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) เพื่อให้ผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดสงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากโรค PRRS ในสุกร สามารถกลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ให้ปลอดภัย   โดยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสัตวแพทย์คัมภีร์ กอธีระกุล(ผู้เชี่ยวชาญโรคสุกร ในอาเซียนและจีน) และนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนัก ควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นวิทยากร มีปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา และผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด PRRS ร่วมประชุม