1

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร (ASF) อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการประสานงานราชการความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยมี นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ และปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมประชุม