1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ปฏิบัติงานตรวจติดตามชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลําดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต ณ โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  จำนวน 2 แห่ง พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2559 และประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่