วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานอบรมโครงการยกระดับฟาร์มเกษตรสู่มาตรฐาน GFM (แพะ) และมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรับรู้ และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และยกระดับฟาร์มเกษตรกร สู่มาตรฐาน GFM โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเทพา นาหม่อม สิงหนคร จะนะ นาทวี และปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยเกษตรกรทั้ง 6 อำเภอ เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีผลผลิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมการอบรม ได้แก่ การชี้แจงโครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM, แนวทางการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GFM, การจัดการฟาร์มแพะที่เหมาะสม และเลี้ยงแพะอย่างไรให้รวย