วันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานอบรมโครงการยกระดับฟาร์มเกษตรสู่มาตรฐาน GFM (สุกร) และมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรับรู้ และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และยกระดับฟาร์มเกษตรกร สู่มาตรฐาน GFM โดยมี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ควนเนียง และรัตภูมิ พร้อมด้วยเกษตรกรทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีผลผลิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมการอบรม ได้แก่ การชี้แจงโครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM, แนวทางการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GFM, การจัดการฟาร์มแพะที่เหมาะสม และเลี้ยงแพะอย่างไรให้รวย