วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด  ร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือตำบลบ้านขาว  และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควายน้ำ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ การทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม​ ​โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน  มีผู้เข้าร่วมประชุม 21  คน