วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์สงขลา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานธนาคารแพะตำบลสันติสุข ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มอบแพะให้เกษตรกรยืมเลี้ยงขยายพันธุ์ ธนาคารแพะตำบลสันติสุขตำบลนาทับ ภายใต้ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการในจังหวัดสงขลา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 แห่ง มีสมาชิก จำนวน แห่งละ 20 ราย   และในครั้งนี้ ได้พิจารณามอบแพะพันธุ์ให้กับสมาชิกรายอื่น ยืมไปเลี้ยงตามเงื่อนไขของธนาคารแพะ เพื่อขยายพันธุ์ จำนวน 4 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มธนาคารแพะตำบลสันติสุขตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เกิดความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมติดตามการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการเลี้ยงแพะแก่สมาชิกกลุ่มด้วย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมปศุสัตว์ ได้สนับสนุนแพะพันธุ์ดีให้กับธนาคารแพะ จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงพันธุ์แพะในกลุ่มธนาคารแพะนี้ด้วย