วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม  ร่วมสัมมนาวิชาการ "Disruptive Change เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clound Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และให้ปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 16 อำเภอ เข้าร่วมสัมมนาทาง facebook live ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์