วันที่ 23 กันยายน 2564 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริมนมโรงเรียนระดับจังหวัดครั้งที่ 1/ 2564 โดยมีเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับแนวทาง การควบคุมกำกับดูแลการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนจังหวัดสงขลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดส่งนมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมโรคระบาดของจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา