วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว นายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงควายตำบลบ้านขาว

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวป่าตก ตำบลบ้านขาว สอบถามความต้องการพัฒนาการเลี้ยงควายให้สอดรับกับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการจัดการศูนย์อพยพฯ ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบทะเลสาปสงขลา ของกรมโยธาและผังเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินในปีงบประมาณ 2566

คณะทำงานลงพื้นที่ได้มีมติร่วมกัน ที่จะดำเนินการ ดังนี้

1) นายก อบต.บ้านขาว รับดำเนินการเรื่องการเขียนแบบก่อสร้าง แบบ ปร.4 ปร.5
2) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงควาย ร่วมจัดกิจกรรมรับนักท่องเที่ยว
3) ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประสานงานระดับจังหวัดในการขอใช้งบประมาณ